О нама

С обзиром да општина Кикинда тада није имала тело које би се континуирано бавило проблемима и потребама младих, Општинско Веће општине Кикинда је 6. јула 2009. године донело одлуку о оснивању Канцеларије за младе. Канцеларија представља организациону јединицу локалне управе у којој су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати или спроводити локална политика за младе.

Основни циљеви којима Канцеларија тежи су: +

- афирмација младих и њихово укључивање у друштво
- пружање подршке иницијативама и пројектима младих
- промовисање здравих стилова живота
- неформално образовање младих
- информисање младих
- пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена
- промовисање вредности толеранције, људских права, родне равноправности
- превенција деструктивног понашања младих
- промовисање волонтеризма


Поменуте циљеве Канцеларија ће остваривати кроз низ активности, пројеката и програма који ће бити креирани и реализовани у зависности од специфичних потреба младих. Поред тога, Канцеларија предвиђа оснивање интернет клуба, библиотеке, медија центра за младе, пружање консултантских услуга од стране стручњака, програме вршњачке едукације, као и обезбеђивање простора и опреме за рад и креативно изражавање младих.

Канцеларију за младе чине: +

1. Савет за младе – формиран 24. фебруара 2009. године
2. Координатор/ка Канцеларије
3. Омладински клуб – спроводи програме за младе у оквиру усвојених локалних, покрајинских и националних стразегија за младе


Непосредни бенефити које млади и њихове организације могу очекивати од Канцеларије јесу - материјални и технички ресурси
- физички простор за реализацију пројеката, иницијатива и идеја
- приступ информацијама
- признавање и уважавање њихових права, интереса и потреба
- подстицај на активно учешће у животу локалне заједнице

улога Канцеларије за младе +

Из свега наведеног произилази да је основна улога Канцеларије за младе заправо стварање услова како би млади људи задовољили своје генерацијске потребе. Њена активност обухвата свакодневни рад са младима, препознавање њихових потреба и интереса као и предлагање и реализација неопходних мера како би поменути интереси и потребе били задовољени. У том циљу Канцеларија ће сарађивати са свим компетентним и заинтересованим актерима, укључујући и институције локалне, покрајинске и републичке власти.

„Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у будућности.“ (Н. Малетин)